(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

Thành tích

BẢNG VÀNG DANH DỰ
 

“Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua,

Những người thi đua là những người yêu nước nhất”

(Hồ Chủ Tịch)

 

Thấm nhuần lời dạy của Hồ Chủ Tịch, nhiều năm qua, phong trào thi đua luôn được các cấp Lãnh đạo Trung tâm Hội nghị Quốc gia đặc biệt quan tâm. Công tác thi đua khen thưởng tạo nên những động lực, nền tảng cơ bản để toàn Trung tâm Hội nghị Quốc 
gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và ngày càng vươn lên tầm cao mới trước những yêu cầu mới của nền kinh tế đất nước trong xu thế hội nhập và phát triển.
Các phong trào thi đua của Trung tâm Hội 
nghị Quốc gia luôn gắn liền với các phong trào thi đua của Văn phòng Chính phủ, gắn với các lễ kỷ niệm, ngày truyền thống và những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. 
Trong 10 năm qua, bằng nỗ lực quyết tâm của mình, bằng những phong trào thi đua cụ thể, nhiệt huyết, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Văn phòng Chính phủ ghi nhận.
Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng mà Trung tâm Hội nghị Quốc gia nhận được:
• Huân chương Lao động hạng ba

• Cờ thi đua của Chính phủ

• Cờ thi đua của Văn phòng Chính phủ

• Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

• Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác phục vụ Đại hội Đảng XI

• Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA 

CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG,

CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỜ THI ĐUA CỦA

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỜ THI ĐUA CỦA

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW VÀ

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

BẰNG KHEN CỦA

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM &

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH