Cơ cấu tổ chức

Quyết định số 1014/QĐ-VPCP ngày 18/10/2016 về cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hội nghị Quốc gia