(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

Cơ cấu tổ chức

Quyết định số 1014/QĐ-VPCP ngày 18/10/2016 về cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hội nghị Quốc gia