(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2022

Sáng ngày 08/12/2022, Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2022 (VFTE 2022) đã chính thức diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là chương trình thường niên do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất của ngành công nghệ số Việt Nam, diễn đàn có vai trò dẫn dắt, định hình đường hướng phát triển của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số.

Với chủ đề, "Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu", VFTE 2022 lần thứ tư hướng tới thúc đẩy quá trình triển khai Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia với mục tiêu kép: phát triển đồng bộ ba trụ cột - Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu.